Bezpečnost práce


V oblasti bezpečnosti práce (BOZP) Vám nabízíme tyto služby


Vstupní audit BOZP
 

 •   Provedení kompletní prohlídky objektu a jednotlivých pracovišť odborně způsobilou osobou za účelem zjištění
    aktuálního stavu požární bezpečnosti a bezpečnosti práce.
 •   Prověření stavu a úplnosti, případně absence nutných a navržených požárně bezpečnostních zařízení v objektu.
 •   Prověření stavu a úplnosti dokumentace PO a BOZP vzhledem k aktuálnímu stavu objektu.
 •   Zpracování zápisu z komplexní kontroly, jako podkladu pro navržení případných změn nebo přijetí nových
    technických a organizačních opatření na úseku požární ochrany a bezpečnosti práce v objektu.

 

Vyhodnocení dodržování právních předpisů

Průběžné vyhodnocování stavu dodržování obecně závazných právních předpisů BOZP a ochrany zdraví při práci na všech stálých pracovištích objednatele a v případě, že tato pracoviště vykazují odchylky od platných právních předpisů BOZP, tyto odchylky pojmenujeme a písemně navrhneme příslušná opatření tak, aby pracoviště objednatele mohla být uvedena do souladu s požadavky BOZP.


Preventivní prohlídky
 

Pravidelné preventivní prohlídky stálých pracovišť s bezprostředním upozorněním na zjištěné závady, ohrožující bezpečnost a ochranu zdraví při práci, projednání těchto závad včetně navržení způsobu jejich odstranění a preventivní opatření k předcházení opakování těchto závad.

 

Školení zaměstnanců

 •     Vypracování osnov a provedení školení vedoucích pracovníků organizace, včetně vydání osvědčení
      jedenkrát za tři roky nebo při jejich nástupu do funkce.
 •     Vypracování osnov a provedení předepsaných periodických školení zaměstnanců o bezpečnosti a
      ochraně zdraví při práci v termínech stanovených obecně závaznými předpisy.
 •     Školení a odborná příprava vedoucích zaměstnanců v BOZP provedené na místě a elektronickou formou
      e-learningem.


Dokumentace BOZP

Vedení a aktualizace povinné dokumentace pro oblast BOZP, zejména:

 •     směrnice a provozní předpisy pro jednotlivé činnosti
 •     kategorizace prací
 •     harmonogram revizí a oprav jednotlivých vyhrazených zařízení dle potřeb objednavatele
 •     vyhodnocování rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů a přijímání opatření k jejich odstranění


Odborná a metodická pomoc

Poskytování odborné a metodické pomoci v oblastech zavedení systému přidělování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), evidence pracovní doby, spolupráce při řešení pracovních úrazů, spolupráce při zavedení systému pravidelných lékařských prohlídek, jednání se závodním lékařem, hygienickou stanicí apod.

 

Bezpečnostní značení 

Vybavení pracovišť bezpečnostním značením.
Kombinace jednotlivých značek, případně nouzového osvětlení umožňuje vytvořit souvislý naváděcí systém, který umožní lidem v nebezpečí uniknout do bezpečné oblasti. Vzhled a umístění bezpečnostních značek v budovách stanovuje nařízení vlády č.11/2002Sb.

 

Poradenství 

 •     Poskytování poradenských služeb pro vedoucí pracovníky v oblasti předmětu smlouvy a průběžné
      seznamování se změnami a nově přijatými obecně závaznými právnímy předpisy upravujícimi tuto oblast.
 •     Spolupráce a osobní účast při kontrolách státního odborného dozoru nad bezpečností práce.